Lyn Harmony Kung Fu

Algemene voorwaarden donaties

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Sport Vereniging Lyn Harmony Kung Fu, zij heeft haar zetel te Zwaag, kantoorhoudende te Zwaag aan de Corantijn 7B (postcode 1689 AN), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55547745, hierna verder te noemen: LHKF
Email: info@lynharmonykungfu.nl

Artikel 1. Definities

 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
 2. Donatie: een door de gevende partij aan LHKF geschonken geldbedrag
 3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan LHKF
 4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van LHKF, een donatie doet aan LHKF
 5. Statuten: LHKF heeft tot doel:
  1. Kung Fu, de gezondheidsaspecten en levensfilosofie hiermee samenhangend voor zowel jeugd, volwassenen en ouderen te bevorderen in de ruimste zin van het woord.
  2. Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  3. haar leden de kennis en informatie te verschaffen die nodig zijn om op verantwoorde wijze Kung Fu te beoefenen en om hun gezondheid te verbeteren dan wel behouden;
  4. haar leden de mogelijkheid te bieden om in vrijheid en onder eigen verantwoordelijkheid de trainingen te volgen;
  5. functionele contacten te onderhouden met personen en instanties in binnen- en buitenland;
  6. het inhuren van personen die de Kung Fu goed beheersen, het opleiden van docenten, het geven van cursussen en het organiseren van seminars;
  7. zo mogelijk, ook wedstrijden te organiseren;
  8. zorg te dragen voor de naleving van de door de vereniging aan haar leden bindend voorgeschreven gedragsregels bij het beoefenen van de Kung Fu.
 6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van LHKF aan LHKF
 7. Ontvangende partij: de rechtspersoon LHKF die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan LHKF
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. LHKF behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, LHKF

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan LHKF.
 2. LHKF is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op LHKF nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van LHKF is bijgeschreven.
 4. Aansprakelijkheid: LHKF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart LHKF voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan LHKF.
 1. LHKF verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
 2. LHKF neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. LHKF aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
 3. Alle personen die namens LHKF bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
 2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
 3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 5. LHKF doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
 6. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

 1. LHKF verwerkt de door de gevende partij aan LHKF verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door LHKF verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door LHKF geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. LHKF heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacystatement die LHKF hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. De rechtbank Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen LHKF en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Alkmaar eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
 3. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.
Gratis
Proefles
Klik hier
×

Meld je aan

Ben je geïnteresseerd en lijkt het je leuk om eens een les bij te wonen? Dat kan, meld je aan via onderstaand formulier.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.